මිනි සායක් ගෑනියෙක් ඉස්සරහට නැමිලා බලපු පෑන්ටිය.පෑන්ටිය ඉදිරියට නෙරා ගිය බට් එකට ඇලවී මතුවන බට් මස් වල බල්ජ් එක.වම සහ දකුණු උකුල් මස් මෙන් පුකුමන් අවධාරණය කර ඇත. එම උල්පත් තුන සහ ඒවායේ නිම්න දුටු මිනිසා අසරණය.පෑන්ටිය උඩින් බූරුවා හතර ගාතෙන් ඇනගෙන ඉන්නේ හරිම අසභ්‍යයි.එය තරබාරු බූරු මස් සහ මුහුණ සහ ජි පෝ මත තද කළහොත්, එය බාධාවකින් තොරව විශාල ශුක්ර තරලයක් නිකුත් කරයි! / හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය පිට වන්නේ මුහුණ සහ ජි ○ පෝට් එක එබීමෙන් ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ තට්ටම් සහ පිම්බීමෙනි.

ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 1
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 2
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 3
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 4
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 5
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 6
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 7
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 8
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 9
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 10
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 11
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 12
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 13
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 14
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 15
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 16
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 17
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 18
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 19
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 20
ඉදිරියට නැඹුරු වන කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වන ශුක්‍ර තරලය නිකුත් වේ රූපය 21

සොක්මිල් විසින් වෙබ් සේවාව

ඉදිරියට හේත්තු වී සිටින කාන්තාවකගේ බූරු මස් සහ පිම්බීම සහිත මුහුණ සහ ජි ○ වරාය එබීමෙන් හේත්තු වී ඇති ශුක්‍රාණු පිටවේ.

連 動画

අද ජනප්‍රිය වීඩියෝව 

වැඩිපුරම වාදනය වූ කාමුක වීඩියෝ