"මගේ බූරුවා හාරන්නේ නැත්නම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙනවා" පිස්සු හැදෙන කෙල්ලෙක් ලවා ට්‍රේනිං කරද්දී සෙක්ස් එක තමයි මගේ ජීවිතේ හොඳම...

කෙල්ලෙක් මගේ බූතව විවේචනය කරයි කියලා මට කවදාවත් හිතුනේ නැහැ.මම හොඳටම බය වෙලා ඒක නින්දාවක් කියලා හිතුවා.නමුත් ඔබේ සිහින් සහ හුරුබුහුටි ඇඟිලි මා තුළ නව දොරක් විවර කළේය.මට මගේ ගුද කන්‍යාභාවය ඔබට භාර දිය හැකිය.ශුක්‍රාණු පිටවුනේ කොයිතරම්ද කියනවා නම් ගුද මාර්ගය හාරද්දී ලිංගිකව එකතු වෙලා මම පුදුම වුණා.පිරිමින්ට පවා ගුද මාර්ගය හොඳ යැයි පැවසීම කිසිසේත්ම ලැජ්ජාවක් නොවේ! / "ඔබේ බූරුවා හාරන්නේ නැත්නම් මම ඔබට ශුක්‍රාණු පිටවීම වළක්වන්නම්" අමන ගැහැණු ළමයෙකු විසින් සුරාන්තය අවුල් කිරීමට පුහුණු කරද්දී මා ගත් ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ මට ලැබුණු හොඳම...

"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 1
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 2
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 3
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 4
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 5
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 6
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 7
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 8
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 9
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 10
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 11
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 12
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 13
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 14
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 15
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 16
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 17
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 18
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 19
"ඔයාගෙ බූරුවා හාරන්න බැරිනම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙන්න මම වග බලාගන්නම්" නිර්භීත කුකුල් දැරියකගෙන් පුහුණුව ලබමින් සිටියදී මා කළ ලිංගිකත්වය මගේ ජීවිතයේ හොඳම... රූපය 20

සොක්මිල් විසින් වෙබ් සේවාව

"මගේ බූරුවා හාරන්නේ නැත්නම් ශුක්‍රාණු පිටවෙන්න බැරි වෙනවා" පිස්සු හැදෙන කෙල්ලෙක් ලවා ට්‍රේනිං කරද්දී සෙක්ස් එක තමයි මගේ ජීවිතේ හොඳම...

連 動画

අද ජනප්‍රිය වීඩියෝව 

වැඩිපුරම වාදනය වූ කාමුක වීඩියෝ